Přeskočit na obsah

Jak finančně zvládnout domácí péči o seniory? Využijte dlouhodobé ošetřovné, domácí ošetření nebo příspěvek na péči

Jak-finančně-zvládnout-domácí-péči-o-seniory - Blog - Domelie.cz

Potřebují rodiče nebo prarodiče vaši stálou domácí péči, a zároveň se obáváte, jak všechno zvládnete finančně? V článku shrneme dvě možnosti finančního příspěvku či podpory, které vám mohou pomoci toto dilema vyřešit, a také uvedeme, jaké úkony v domácí péči jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

Dlouhodobé ošetřovné

V minulosti dlouhodobé ošetřovné o závislou osobu neexistovalo. Nová dávka začala platit od 1. černa 2018 a jedná se o dávku ze systému nemocenského pojištění. Dlouhodobé ošetřovné je určeno pro rodinné příslušníky, kteří pečují o závislou osobu. Tuto dávku můžete využít, když propustí prarodiče (rodiče) z nemocnice a vy se o něj potřebujete dočasně postarat. Tato dávka nemá trvalejší charakter, přesto vám může významně pomoci.

Čerpat můžete až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů, která je stanovena na 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Proč využít dlouhodobé ošetřovné

Pokud si platíte nemocenské pojištění a budete se starat o závislou osobu, nabízí se využít dlouhodobé ošetřovné. V případě péče o seniora získáte prostor na to, abyste zařídili organizační věci. Senioři mohou potřebovat velmi intenzivní péči (například po operaci nebo po úraze) a následnou pravidelnou péči či pomoc například s oblékáním, doprovod ven, pomoc s nákupem. Dlouhodobé ošetřovné zajistí pečující osobě jistotu, že nepřijde o zaměstnání, dostane 60 % denního vyměřovacího základu a navíc jí poskytne čas na to, aby mohla vyřešit péči o seniora do budoucna. Kombinace náhrady příjmu a ochrany pracovního místa může být pro pečující osobu zásadní. Senior se buď uzdraví, v opačném případě máte 90 dní na to, abyste zajistili, kdo se o něj bude nadále starat a také vyřídili příspěvek na péči.

 

Máte na dávku nárok?

Na dávku mají nárok osoby, které si platili nemocenské pojištění. Jste-li zaměstnaní, zaměstnavatel za vás nemocenské pojištění odvádí. Na tento příspěvek má nárok také OSVČ, kteří si platí nemocenské pojištění a nemohou vykonávat činnost z důvodu domácí péče o závislou osobu. Podmínkou je, že o osobu bude pečováno v domácím prostředí (nevztahuje se na to, když je senior v nemocnici, ale až po propuštění domů). Rodina si může zvolit, kdo se o nemocného bude starat. Díky tomu se mohou posílit i mezigenerační vazby.

Zákoník práce v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným stanoví zaměstnavateli povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče. Zároveň má zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnance po skončení ošetřovného na jeho původní práci a pracoviště. V době, kdy zaměstnanec pobírá dlouhodobé ošetřovné, nesmí dostat výpověď. Doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. Podrobné informace najdete na webových stránkách ČSSZ.

 

Jak požádat o dlouhodobé ošetřovné a kdy vznikne nárok

O ošetřovné může požádat osoba, která je pojištěná (viz výše) a bude pečovat o závislou osobu, která byla alespoň 7 dní hospitalizována a zároveň stav této osoby vyžaduje dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů. Potvrzení o stavu osoby vydává ošetřující lékař na lůžkovém oddělení v nemocnici. Na webových stránkách ČSSZ si najdete žádost o dlouhodobé ošetřovné, kterou vyplníte a připojíte k ní tiskopis od ošetřujícího lékaře. Dále je potřeba přidat písemný souhlas ošetřované osoby, v němž bude souhlasit, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnavatel zašle dokumenty na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení. V případě, že doba ošetřovného již pominula, oznámí zaměstnanec tuto skutečnost zaměstnavateli a nastoupí zpět na své pracovní místo. Rozhodnutí se bude odesílat na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení.

 

Souběh dávek

U některých dávek není možné o ošetřovné žádat. Například, pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství nebo otcovskou, nemáte nárok na dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné má přednost před nemocenskou a ošetřovným, ale ani zde není povolen souběh dávek. Při dlouhodobém ošetřovném můžete dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, pomoc v hmotné nouzi, máte-li na ně nárok.

 

Příspěvek na péči

O příspěvek na péči žádá vždy osoba, o kterou je pečováno (na rozdíl například od dlouhodobého ošetřovného). Nárok na příspěvek má osoba, která kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby, aby mohla zvládat základní životní potřeby. Tento příspěvek je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Aby mohla osoba, příspěvek dostat, posuzují se schopnosti zvládat základní životní potřeby. Dle toho, jak žadatel tyto životní potřeby zvládne, je rozhodnuto o stupni závislosti. Při žádosti o příspěvek se posuzuje mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Zvládání životních potřeb je specifikován ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.

 

Měsíční výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí „880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), jde-li o stupeň III (těžká závislost), 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 12 800 Kč v ostatních případech. Jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 19 200 Kč v ostatních případech.“

 

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Podrobný návod na to, jak požádat o příspěvek na péči jsme sepsali do článku Příspěvek na péči: Vše, co potřebujete vědět před podáním žádosti.

 

Co vám proplatí zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna může ze zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb. hradit indikovanou zdravotní péči sledující léčebné účely pouze se smluvním lékařem. Mezi zdravotní péči, která je hrazená z veřejného zdravotního pojištění patří domácí zdravotní péče poskytovaná na základě doporučení registrujícího praktického lékaře (například péče zdravotních sester). Jinými slovy: zdravotní pojišťovna hradí v rámci domácí péče výkony, které předepsal registrující praktický lékař a které mají charakter zdravotní péče (pravidelné injekce, infuze, rehabilitace či jiná odborná ošetření, cévkování). Ze zdravotního pojištění se nehradí sociální pomoc (pomoc při osobní hygieně, zajištění obědů, úklidu).

I takováto informace pro vás může být užitečná, přínosná a může vám pomoci. Příchod sestry vám ušetří náročnou cestu do města.

 

Najděte vhodnou pomoc

Hledáte-li pečovatelku, která by vám pomohla postarat se o seniora, využijte všechny možné inzertní portály, na kterých můžete vhodnou pomoc najít. Vložte inzerát také na Domelie.cz a vyberte si vhodnou pomoc v péči o seniora. Do textu uvedete vaše konkrétní požadavky, vzdělání nebo zkušenosti, které by měla osoba mít, a vhodní kandidáti se vám sami ozvou. Pokud nechcete čekat, vyberte si sami dle vložených profilů pomocníků.