Přeskočit na obsah

Kdy dosáhnete na starobní důchod a o co byste se měli v mládí zajímat?

Kdy-dosáhnete-na-starobní-důchod-a-o-co-byste-se-měli-v-mládí-zajímat---Blog---Domelie.cz

I v mládí byste měli myslet na starobní penzi. Do článku jsme pro vás připravili praktické informace o tom, kdy můžete odejít do důchodu, jak se penze počítá a také, na co byste neměli jako mladí zapomenout.

Získání starobního důchodu: Dvě podmínky

Pro získání starobního důchodu je potřeba odpracovat 35 let, respektive po dobu 35 let být pojištěn, a také dosáhnout důchodového věku. Důchodový věk se postupně navyšoval a přesná pravidla navyšování důchodového věku stanoví zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v § 32. U ročníků narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let bez ohledu na to, zda se jedná o muže či ženu. U ročníků narozených před tímto datem se důchodový věk stupňuje po měsících. Podrobnosti naleznete na webových stánkách České správy sociálního zabezpečení.

Zajímejte se už ve třiceti letech

I když si možná říkáte, že důchod je ještě daleko, zajímejte se již jako mladí o to, zda máte veškerou dokumentaci na ČSSZ řádně vedenou a založenou. Zkontrolujte si, zda za vás zaměstnavatel odvádí potřebné pojištění, nebo zda jste jako OSVČ správně vedeni. V informativním listu důchodového pojištění najdete doby pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech. Novinkou pro rok 2021 je spuštění webových stránek, kde se můžete podívat na to, od kdy máte nárok na důchod, jaký je váš vyměřovací základ a také pravděpodobná výše důchodu. Podívejte se na informativní výpočet vašeho starobního důchodu na webu ČSSZ. Budete překvapeni.

Z čeho se skládá starobní důchod

Starobní důchod se skládá ze dvou částí. První je základní výměra, druhou je procentní výměra. Základní výměra starobního důchodu v roce 2021 činí 3 550 Kč a v porovnání s loňským rokem se zvýšila o 60 Kč. Základní výměra je pro všechny osoby, které mají na vyplacení nárok, stejná. Procentní výměra se odvíjí od dosažených příjmů a také od počtu odpracovaných let. Výši základní výměry stanovuje zákon o důchodovém pojištění. Procentní výměra je určena procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Procentní výměra řádného a předčasného starobního důchodu

Za každý celý rok, tj. za 365 dní důchodového pojištění, až do doby než žadateli vznikne nárok na starobní penzi, náleží pro účely výpočtu starobní penze 1,5 % výpočtového základu. Jestliže vznikl nárok na důchod, avšak výdělečná činnost pokračuje i nadále a doposud není podaná žádost o důchod, navyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.

U předčasného důchodu je základní výměra stejná jako u řádného starobního důchodu, ale krátí se procentní výměra. Když do předčasného důchodu odejdete dříve než 360 dní před jeho začátkem, krátí se procentní výměra více. Výše procentní výměry se sníží za každých i započatých 90 kalendářních dnů od toho dne, kdy je dotyčnému přiznán důchod až do dosažení důchodového věku. Sazba se sníží o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, dále o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Roční vyměřovací základ

Pro výpočet důchodu je rozhodující roční vyměřovací základ. Po 31.12.1995 se jako vyměřovací základ počítá vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, před tímto datem se jako vyměřovací základ počítá hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení. Z tohoto základu se vypočítá měsíční starobní důchod, avšak při vyšším vyměřovacím základu se přistupuje k redukci penze (tzv. redukce osobního vyměřovacího základu).

V roce 2021 nastala změna redukčních hranic.

  • První redukční hranice: Vyměřovací základ ve výši 100 % se počítá do 15 595 Kč.
  • Druhá redukční hranice: Vyměřovací základ se počítá z 26 % od 15 595 Kč do 141 764 Kč.
  • Třetí redukční hranice: Od 141 764 Kč se k vyměřovacímu základu nepřihlíží a počítá se 0 %.
  • Na částku nad druhou redukční hranici (141 764 Kč) se již nepřihlíží.

Co se započítává do doby pojištění a co nikoli

Do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu se započítávají také náhradní doby pojištění (například péče o dítě). Studium bylo do doby pojištění započítáváno do roku 2010. Jestliže máte v měsíci souběh příjmů, například jste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr a zároveň máte DPČ, bude se tento měsíc do odpracované doby pojištění počítat pouze jednou, ale má pozitivní vliv na výši důchodu. Na starobní důchod mají vliv pouze ty příjmy, ze kterých je odváděno pojištění. Máte-li například příjem z pronájmu, ze kterého se pojištění neplatí, nemají tyto příjmy vliv na výši důchodu. Jestliže jste OSVČ a v určitém období si neplatíte sociální pojištění (máte například souběh činností), nebude se tento výdělek započítávat do výše důchodu. Pamatujte však, že se do rozhodného období počítá 35 let zpětně, ne více. U důchodu, který bude přiznán v roce 2021, se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2020, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Dle § 18 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. (hlava druhá, výpočtový základ): „Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak.“

Pojištěné osoby

Pro účely starobního důchodu dle § 5 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb jsou pojištěnými osobami zaměstnanci, OSVČ, které odvádí pojištění, vládní činitelé, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, evidovaní pěstouni. Dále osoby, které jsou „vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,“ osoby se zdravotním postižením, rodič na mateřské a rodičovské dovolené, osoby, které pečují o závislé osoby (blíže specifikuje zákon) a invalidé.

Kde najít přivýdělek?

Jestli hledáte přivýdělek, ať už ke starobní penzi nebo ke mzdě, najdete jej na Domelie.cz. Podívejte se na inzeráty a vyberte si práci, která vás bude bavit. Na Domelii najdete inzeráty z oblasti hlídání dětí, úklidu domácnosti, péče o seniory a ZTP osoby, můžete být domácím kutilem, kadeřnicí či osobním trenérem. Stačí, když se zaregistrujete, vyplníte osobní profil, časový harmonogram a můžete odpovídat na nabídky práce ve vašem blízkém okolí.