Příspěvek na péči: Vše, co potřebujete vědět před podáním žádosti - Blog - Domelie.cz

Příspěvek na péči: Vše, co potřebujete vědět před podáním žádosti

Osoba, která se v důsledku špatného zdravotního stavu (nehoda, úraz, vysoký věk) ocitne závislá na pomoci druhých, může požádat o příspěvek na péči. V článku se dozvíte, jak o příspěvek na péči požádat, co žádost obnáší a kolik můžete od státu získat.

Co je příspěvek na péči

Nárok na dávku má osoba, která potřebuje péči druhých. Příspěvek na péči má finančně pomoci lidem, kteří nezvládají běžné činnosti, jež vykonává zdravý člověk. Tyto činnosti přesně definuje zákon, stejně jako zákon stanoví výši příspěvku. Příspěvek je určen pro nemocné lidi, seniory, osoby, které utrpěly vážný úraz, v jehož důsledku se o sebe nemohou samy postarat. Osoba, která dávku pobírá, si může z příspěvku hradit služby asistentů sociální péče, může jej využít na zaplacení pomoci blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb, na úhradu v lůžkovém zařízení hospicového typu. Úřad práce má právo kontrolovat, jak je s dávkou nakládáno.

Kdo může získat příspěvek na péči?

Příspěvek na péči získá osoba, u níž trvá nepříznivý zdravotní stav minimálně jeden rok, případně je po dobu jednoho roku jasné, že se zdravotní stav nezlepší. Pobírání příspěvku upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně najdete kompletní informace o tom, kdo má na příspěvek nárok.

Co je stupeň závislosti a jak souvisí s výší příspěvku?

Stupeň závislosti ukazuje, jak je osoba, která potřebuje pomoc druhých, na jejich péči závislá. Existují čtyři stupně závislosti.

 1. Lehká závislost: Osoby s lehkou závislostí starší 18 let nezvládnou tři až čtyři životní potřeby a budou pobírat příspěvek ve výši 880 Kč za měsíc. Osoby mladší 18 let nezvládnou tři životní potřeby a budou pobírat příspěvek 3 300 Kč za měsíc.
 2. Středně těžká závislost: Osoby se střední závislostí starší 18 let nezvládnou pět až šest životních potřeb a budou pobírat příspěvek ve výši 4 440 Kč za měsíc. Osoby mladší 18 let nezvládnou čtyři až pět životních potřeb a budou pobírat příspěvek 6 600 Kč za měsíc.
 3. Těžká závislost: Osoby s těžkou závislostí starší 18 let nezvládnou sedm až osm životních potřeb a budou pobírat příspěvek ve výši 12 800 Kč za měsíc (od 1.července 2019). Osoby mladší 18 let nezvládnou šest až sedm životních potřeb a budou pobírat příspěvek 13 900 Kč za měsíc (od 1.července 2019).
 4. Úplná závislost: Osoby s úplnou závislostí starší 18 let nezvládnou devět nebo deset životních potřeb a budou pobírat příspěvek ve výši 19 200 Kč za měsíc. Osoby mladší 18 let nezvládnou osm nebo devět životních potřeb a budou pobírat příspěvek 19 200 Kč za měsíc.

V roce 2019 se příspěvek navýší pro třetí a čtvrtý stupeň závislosti, zároveň ale odpadá možnost požádat o příspěvek pro nezaopatřené dítě, který činí 2000 Kč ve 3. a 4. stupni závislosti.

Jak požádat o příspěvek a jak se uskutečňuje šetření?

Je potřeba vyplnit žádost, kterou podáte na krajské pobočce Úřadu práce ČR, která je příslušná dle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost musí obsahovat Žádost o příspěvek na péči a také Oznámení o poskytovateli pomoci. Do formuláře uvedete, kdo vám zajistí péči, jestli blízká osoba, asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb. Pečovatele změnit můžete, ale musíte o tom informovat úřad práce do osmi dní od provedení této změny.

Úřad práce na základě sociálního šetření posoudí, zda máte na dávku nárok. K posuzování si vezme deset základních životních potřeb, které jsou součástí zákona, a určuje, zda žadatel o příspěvek zvládne základní životní potřebu bez asistence druhých. Toto sociální šetření se uskutečňuje ve zdravotnickém zařízení, pokud zde nemocný pobývá více než šedesát dní, nebo v místě bydliště. Jestliže se váš zdravotní stav zhorší, můžete požádat o zvýšení příspěvku. Úřad práce zahájí nové šetření a vypracuje posudek, který dále postoupí posudkovému lékaři České správy sociálního zabezpečení. Ten na základě zdravotní dokumentace a výsledků šetření rozhodne o stupni závislosti. Úřad práce vydává konečné rozhodnutí o přiznání dávky.

Posuzování životních potřeb

Jak se o sebe žadatel zvládne postarat bez pomoci druhých? Každá životní potřeba se skládá z dalších dílčích úkonů. Jestliže jeden úkon žadatel nezvládne, je to jako by nezvládl celou jednu životní potřebu. Základní životní potřeby upravuje § 9 zákona č. 108/2006 Sb. Úředníci při schvalování žádosti posuzují těchto deset životních potřeb.

 1. Mobilita: Jak je žadatel pohyblivý, umí se sám přesouvat či cestovat MHD? Pro posudek je důležité, aby uměl žadatel sám vstát, posadit se, stát, měnit polohy, ujít alespoň 200 metrů, zavírat a otevírat dveře, chodit po schodech, používat MHD a nastoupit do ní sám bez pomoci.
 2. Orientace: Umí se žadatel orientovat sluchem a zrakem? Ví, co je za den, jaký je měsíc či rok? Posuzuje se, zda používá k orientaci bez obtíží zrak a sluch, jestli se umí orientovat v prostoru, čase, sociálním prostředí i v běžných situacích.
 3. Komunikace: Jak se žadatel vyjadřuje? Dorozumí se bez obtíží? Posuzuje se, zda se vyjadřuje srozumitelně mluvenou řečí, bez obtíží se domluví s ostatními osobami, rozumí obsahu zpráv, umí napsat krátkou zprávu rukou, používá běžné komunikační prostředky.
 4. Stravování: Jak se zvládne najíst? Posuzuje se, zda si umí vybrat nápoj a potraviny, nalít si pití do skleničky, nakrájet si jídlo, dodržovat dietu, sám se najíst.
 5. Oblékání a obouvání: Zvládne se sám obléknout? Posuzuje se, zda si umí vybrat sám oblečení, obout se, obléknout, svléknout, zouvat se.
 6. Tělesná hygiena: Zvládne o sebe patřičně pečovat, umí používat hygienická zařízení?
 7. Výkon fyziologické potřeby: Jak zvládá hygienu?
 8. Péče o zdraví: Dochází k lékaři? Dodržuje režim?Posuzuje se, zda dodržuje léčebný režim, dochází na rehabilitaci, rozpozná zdravotní problémy a navštíví lékaře.
 9. Osobní aktivity: Umí navázat vztahy s lidmi? Zvládne dodržet denní program, vykonává aktivity, které jsou přiměřené jeho věku.
 10. Péči o domácnost: Jak zvládá péči o domácnost a starost o domácí rozpočet? Posuzuje se, zda umí ovládat domácí spotřebiče, udržovat pořádek, umýt nádobí, vyprat.

Výplata příspěvku

Přiznání příspěvku může trvat i několik měsíců. Bude-li vaše žádost posouzena kladně a bude-li vám přidělen stupeň závislosti, vyplatí vám příspěvek zpětně k datu, ke kterému jste žádost podali. Příspěvek se vyplácí jednou měsíčně na bankovní účet nebo složenkou. Výše příspěvku se rozděluje pro osoby do 18 let a pro osoby nad 18 let věku.

Odvolání

Pokud nebudete s výsledkem rozhodnutí spokojeni, můžete se odvolat. Odvolání se podává na úřad práce, který jej postoupí na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolací lhůta je patnáct dní.

Kde najít vhodnou pečovatelku?

Pomoc s péčí o seniory nebo o ZTP či ZTP/P osoby najdete na Domelie.cz. Na webový portál můžete vložit inzerát s informacemi o tom, jakou pečovatelku hledáte. Na inzerát se vám budou ozývat osoby, které mají o práci zájem a chtějí vám pomoci. Do textu můžete uvést vaše konkrétní požadavky, mezi které často patří vzdělání, zkušenosti s péčí o nemocnou osobu, kladný vztah k seniorům nebo k dětem, které vyžadují speciální péči či asistenci.

Chcete pečovat o seniory? Navštivte portál Domelie.cz

Na webových stránkách Domelie.cz najdete práci v oblasti péče o seniory. Jestliže se rádi staráte o nemocné lidi a chcete jim pomáhat, založte si na Domelie.cz profil pomocníka, ve kterém o sobě vyplníte všechny podstatné údaje, a domácnosti poptávající pomoc s péčí o seniory, se vám začnou ozývat. I vy můžete odpovídat na vložené inzeráty domácností, které vám budou blízké.

Navštivte Domelii ještě dnes a založte si profil.

Užitečné odkazy

Žádost o příspěvek na péči: Online formulář je dostupný na webových stránkách MPSV.

Oznámení o poskytovateli pomoci: Elektronický formulář si stáhnete z webových stránek MPSV.

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči: Stáhněte si formulář ze stránek MPSV.

Aktuální informace o příspěvku na péči: Informace o výši příspěvku a také o tom, kdo má na příspěvek nárok, najdete na integrovaném portálu MPSV.

Kompletní seznam formulářů: Elektronické formuláře pro sociální služby a dávky osobám se zdravotním postižením jsou k dispozici na portálu MPSV.

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.