Vše co potřebujete vědět o přivýdělku k penzi,invalidnímu důchodu - Blog - Domelie.cz

Vše, co potřebujete vědět o přivýdělku k penzi, invalidnímu důchodu i peněžité pomoci v mateřství

Hledáte přivýdělek a jste registrovaní na úřadu práce, pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, potřebujete si přivydělat k invalidnímu důchodu nebo ke starobnímu důchodu? V článku najdete zajímavé informace o tom, kolik si můžete maximálně přivydělat a kde tuto skutečnost případně ohlásit.

Přivýdělek při registraci na úřadu práce

Jste-li registrovaní na úřadu práce, můžete si přivydělat v roce 2021 maximálně 7 600 Kč měsíčně (polovina minimální mzdy). Má to svá pravidla. Jste-li nezaměstnaní, můžete na příslušném úřadu práce požádat o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti, budete-li na ni mít nárok. Jste-li evidovaní jako uchazeč o zaměstnání, můžete si přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání. To znamená, že můžete pracovat na pracovní nebo služební poměr, nebo na dohodu o pracovní činnosti, pokud výdělek dosahuje do poloviny průměrné mzdy, která je v daném roce stanovena.

Není možné pracovat na základě dohody o provedení práce a zároveň být evidován na úřadu práce. Přivýdělek je brán jako souběh se setrváním na úřadu práce. Stejně tak není možné souběžně podnikat. Je potřeba, aby uchazeč o zaměstnání oznámil výkon této činnosti při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Je také nutné  doložit výši měsíčního výdělku nebo odměny. Zároveň ale není možné pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podpora bude pozastavena a bude vyplacena až po skončení nekolidujícího zaměstnání. Pokud jste evidováni na úřadu práce a máte příjem z nekolidujícího zaměstnání, nebude se z něj strhávat vysoké měsíční zdravotní pojištění jako by tomu bylo v případě, kdyby jedinec na úřadu práce evidovaný nebyl. Jednou z výhod evidence na úřadu práce je to, že za uchazeče o zaměstnání je hrazeno zdravotní pojištění. Pojistné se odvede ze skutečného výdělku, nikoli z minimálního základu.

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, odstavce tři: „Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

  1. a)výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  2. b)výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

 

Pokud si vyděláte měsíčně až do 3499 Kč v roce 2021 na DPČ, neplatíte sociální ani zdravotní pojištění. U zaměstnavatele můžete také podepsat prohlášení poplatníka o dani z příjmu a na svůj výdělek uplatíte slevu na poplatníka. Prohlášení je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci.

Přivýdělek pro invalidní důchodce

Rozlišují se tři stupně invalidity. První stupeň značí pokles pracovní schopnosti alespoň o 35 %, druhý stupeň pokles pracovní schopnosti o 50 % a více a třetí stupeň invalidity značí pokles pracovní schopnosti alespoň o 70 %. Lidé pobírající invalidní důchod mohou souběžně pracovat a to tak, jak jim jejich zdravotní stav dovolí. Pravděpodobně se bude jednat o formu zkráceného pracovního úvazku či DPČ. Doba pobírání invalidního důchodu 1. a 2. stupně se nepočítá do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Do této doby se počítá pouze pobírání invalidního důchodu 3. stupně. Pokud osoba, která pobírá invalidní důchod 1. nebo 2. stupně nepracuje, měla by se zaregistrovat na úřadu práce, jelikož právě doba evidence u úřadu práce se eviduje jako náhradní doba pojištění a počítá se na starobní důchod. Do potřebné doby pro získání důchodu se počítá až třetí stupeň invalidity.

Přivýdělek při předčasném důchodu

Pokud pobíráte předčasný důchod, můžete si přivydělávat až do dosažení důchodového věku pouze tak, aby se z vašeho výdělku nezakládala účast na důchodovém pojištění. Z vydělaných peněz nesmí být povinnost odvádět sociální pojištění. V případě dohody o provedení práce je potřeba splnit veškeré formální náležitosti dohody a zároveň pobírat měsíčně maximálně do 10 000 Kč. Pokud máte podepsanou dohodu o pracovní činnosti, lze si na tuto smlouvu vydělat maximálně do 3499 Kč za jeden měsíc. Není možné, abyste měli pracovní smlouvu.

Pokud nastoupíte do zaměstnání a budete mít podepsanou pracovní smlouvu na plný nebo zkrácený úvazek, případně DPČ, která bude vyšší než 3499 Kč měsíčně, je vaší povinností oznámit tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení a ona přeruší výplatu starobního důchodu. Pokud budete podnikat jako OSVČ lze výkon této činnosti provádět opět s omezením. Vaše příjmy nesmí zakládat účasti na důchodovém pojištění a v roce 2021 si můžete přivydělat do 85 058 Kč úhrnem za celý kalendářní rok. Vaše činnost bude brána jako vedlejší.

Přivýdělek v případě pobírání řádné starobní penze

Pokud pobíráte řádnou starobní penzi, můžete si přivydělávat bez omezení. Můžete být zaměstnanec na pracovní smlouvu na plný i částečný úvazek, mít DPČ nad 3500 Kč. Pokud budete podnikat jako OSVČ, musíte platit zálohy na pojistné. Výše výdělku není v žádném z uvedených případů nijak omezena. Nejste povinni dodržet minimální vyměřovací základ, protože jste současně státní pojištěnec. Pokud pracujete při řádné starobní penzi, můžete si zažádat o přepočet výše důchodu.

Přivýdělek při mateřské a rodičovské dovolené

Také při mateřské a rodičovské dovolené si můžete přivydělat. Má to ovšem jistá omezení. Při mateřské dovolené můžete pracovat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého je tato dávka vyplácena. Pokud jste OSVČ a je vám vyplácena peněžitá pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, nemusíte v době pobírání dávky přerušovat nebo ukončovat činnost. Samostatnou výdělečnou činnost nelze vykonávat osobně, ale může být vykonávána prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob.

Při pobírání rodičovského příspěvku může zaměstnanec pracovat v podstatě neomezeně, avšak musí splnit podmínku osobní celodenní a řádné péče o dítě. Péči poskytne rodič sám nebo si zajistí paní na hlídání či babičku. Jestliže dítě mladší dvou let navštěvuje jesle, platí zde limit maximálně 46 hodin za kalendářní měsíc. Od dvou let věku dítěte není docházka omezena.

Kde sehnat přivýdělek

Ať už hledáte přivýdělek k důchodu nebo k řádnému zaměstnání, najdete jej na Domelie.cz. Internetový portál Domelie nabízí možnost přivýdělku v oblasti úklidu, péče o seniory, hlídání dětí, doučování. Přivydělat si můžete také v oblasti zdraví a krásy nebo jako domácí kutil. Na Domelii se můžete zdarma zaregistrovat, vyplnit si profil jako pomocník a odpovídat na pracovní nabídky. Zadavatelé, kterými jsou domácnosti, si mohou váš profil zobrazit a mohou vás samy kontaktovat. Podívejte se na Domelie.cz a zaregistrujte se ještě dnes.

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.