Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Společnost Snov, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov, Slovensko, IČO: 47459344, DIČ: 2023911780, zapísaná dňa 23.10.2013 v Okresný súd Trnava vložka č. 33001 / T, oddiel Sro (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetové stránky www.domelia.sk (dále jen „Webová stránka“).

 2. Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují některá práva a povinnosti Provozovatele a osob při využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Webové stránky.

 3. VOP jsou závazné pro všechny uživatele Služeb Webové stránky a tvoří neoddělitelnou část smluvního vztahu s Provozovatelem.

 4. Výklad pojmů. Následující pojmy mají ve VOP a/nebo ve Smlouvě následující význam:

  • Služby jsou všechny služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Webové stránky,
  • Inzerce je druh Služby, který představuje zveřejňování inzertních oznámení v textové podobě s případnou fotodokumentací na Webové stránce; zvláště se jedná o práce jako péče o děti, pomoc v domácnosti, doučování, péče o seniory, ZTP a práce v oblasti zdraví a krásy
  • Profil je druh Služby, který představuje zveřejňování oznámení v textové podobě s případnou fotodokumentací na Webové stránce; zvláště se jedná o nabídku poskytnutí hlídání dětí, pomoci v domácnosti, doučování, péče o seniory, ZTP, domácího kutilství a služeb v oblasti zdraví a krásy
  • Reklama je osobitý druh Služby, který představuje zveřejňování reklamních oznámení v grafické a/nebo textové podobě na Webové stránce, a to zvláště formou reklamního banneru nebo reklamního článku.
  • Domácnost je Klient, který jako fyzická osoba hledá Pomocníka pro své potřeby nebo potřeby rodinných příslušníků.
  • Pomocník je Klient, který jako fyzická osoba za účelem vykonávat Práci pro Domácnost využívá Služby Webové stránky.
  • Firma je obchodní partner, který za účelem poskytování služeb pro Domácnost nebo hledání Pomocníka pro potřeby svých klientů využívá Služby Webové stránky.
  • Klient je fyzická osoba nebo obchodní partner, která v souladu s těmito VOP zveřejňuje na Webové stránce Inzerci nebo Profil nebo která zveřejňuje na Webové stránce Reklamu. Klient, který má zájem v souladu s těmito VOP zveřejnit na Webové stránce Profil, musí mít v době prvního zveřejnění Profilu věk minimálně 16 let.
  • Reference a hodnocení jsou informace o Pomocníkovi nebo Firmě, týkající se zvláště předchozích pracovních zkušeností s poskytováním služeb v domácnosti.
  • Cookies – jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Domácnosti, Pomocníka nebo Firmy během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení Domácnosti, Pomocníka nebo Firmy i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, z níž se připojil na webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanovené reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.

Článek II
Služby poskytované Klientům

 1. Zveřejnění Inzerce. Domácnost nebo Firma po ukončení úspěšné Registrace je oprávněna prostřednictvím Webové stránky zveřejnit Inzerci. Inzerce může být na Webové stránce zveřejněna nejdéle třicet (30) dní. Klient je po dobu zveřejnění Inzerce oprávněn přizpůsobovat ji vlastním požadavkům, avšak není oprávněný změnit původně zadaný druh práce. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit Inzerce, které mají totožný obsah.
 2. Klient je při přidávání Inzerce povinen zabezpečit, aby její obsah byl v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky, těmito VOP a/nebo smlouvou, zvláště:
  • v rámci Inzerce zveřejňovat výlučně pracovní nabídky týkající se péče o děti nebo seniory, ZTP, pomoci v domácnosti, doučování, domácího kutilství a nabídky v oblasti zdraví a krásy; nesmí v Inzerci nabízet jiné produkty nebo služby, a ani uvádět jakékoli reklamní, propagační informace nebo oznámení, která jsou v rozporu s dobrými mravy,
  • obsah Inzerce upravit tak, aby tím nezasahoval do práv jiných osob a žádným způsobem neznevažoval jejich dobré jméno a nepoškozoval jejich další práva deklarovaná Ústavou Slovenské republiky a příslušnými právními předpisy Slovenské republiky,
  • v rámci Inzerce nezveřejňovat svoji přesnou adresu bydliště, telefonní číslo, mailovou adresu, datum narození a rodné číslo a ani žádný údaj, který ve smyslu Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování údajů a o volném pohybu těchto údajů, může být považován za osobní údaj; Provozovatel si vyhrazuje právo tyto údaje z inzerátu odstranit, nebo takovou Inzerci nezveřejnit. Kontaktní údaje jako je telefonní číslo Klienta, e-mailová adresa je Klient oprávněn uvádět výlučně na místě na to určeném; v žádném případě nemůže jít o identifikátor konkrétní fyzické osoby.

 3. Klient plně zodpovídá za obsah Inzerce, a to včetně textu a fotografií. Pokud Inzerce obsahuje jakékoli grafické znázornění, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání nároků autora takového díla, příp. za získání souhlasu se zveřejněním osob znázorněných na fotografiích zodpovídá výlučně Klient. Klient souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v předcházející větě vzneseny jakékoli nároky a/nebo sankce, Klient tyto nároky a/nebo sankce uspokojí a Provozovatele v celém rozsahu odškodní.
 4. Zveřejnění reklamy. Reklama se zveřejňuje na základě objednávky a/nebo na základě uzavřené smlouvy.
 5. Předmětem Reklamy může být zvláště reklamní oznámení zaměřené na propagaci Klienta a/nebo Klientem nabízeného zboží a služeb. Reklama musí být v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky. Další podrobná pravidla pro zveřejňování Reklamy mohou být předmětem smlouvy.
 6. Pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, na zveřejňování Reklamy se přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto VOP.
 7. Zveřejnění Profilu. Pomocníci nebo Firmy po ukončení úspěšné Registrace prostřednictvím Webové stránky si mohou vytvořit vlastní Profil. Profil představuje nabídku na poskytování následujících prací: péče o děti, pomoc v domácnosti, doučování, péče o seniory, ZTP, domáci kutil a práce v oblasti zdraví a krásy, zejména na území SR. Profil Pomocníka nebo Firmy může být zveřejněn během celé doby poskytování Služeb Provozovatelem, kdykoli aktualizován a jeho zveřejnění se může kdykoli zrušit. Vytvoření profilu je bezplatné. Pomocník a firma jsou oprávněni komunikovat s Domácností nebo Firmou aktivací placeného členství. Placené členství je zpoplatněno podle platného ceníku zveřejněného na Webové stránce v den objednání Služby. Klient souhlasí s automatickým placením poplatku za členství bez potřeby osobité autorizace platby ze strany držitele platební karty. Způsob platby s automatickým placením poplatku se stanovuje na dobu neurčitou, přičemž Klient ho může kdykoli změnit případně zrušit přímo ve svém kontě v přehledu objednávek. Placení poplatku za členství odpovídá předplacenému období v souladu s aktuálním ceníkem Provozovatele. V případě předčasného ukončení poskytování Služby bez zavinění Provozovatele Klientovi nevznikne nárok na vrácení zaplaceného poplatku. Provozovatel za nevyčerpané Služby nezodpovídá.
 8. Zveřejnění hodnocení. Hodnocení je hodnocení Pomocníka nebo Firmy Domácností nebo hodnocení Domácnosti Pomocníkem nebo Firmou, a to v podobě zodpovězení otázek týkajících se spolehlivosti, pracovní výkonnosti, nebo poskytnutých pracovních podmínek a doplněním vlastního komentáře. Klienti jsou povinni při přidávání hodnocení na Webovou stránku respektovat pravidla uvedená v těchto VOP.
 9. Hodnocení musí vycházet z vlastní zkušenosti Klienta s hodnoceným Klientem a musí být objektivní a pravdivá.
 10. Není přípustné uvádět v rámci hodnocení v kategorii „Komentář“ jakékoli údaje, které by mohly příslušného Klienta znevážit nebo by byly způsobilé přivodit mu újmu, zvláště jakékoli urážlivé, hanobící nebo vulgární tvrzení nebo skutečnosti intimní povahy; takovýto obsah Hodnocení má Provozovatel právo nezveřejnit a nezařadit do celkového Hodnocení hodnoceného Klienta.
 11. Hodnocení na příslušného Klienta by měla být v zájmu hodnověrnosti údajů uvedených na Webové stránce komplexní, t.j. hodnotící by měl, kromě výběru stupňů hodnocení příslušného Klienta v jednotlivých předvolených kategoriích, napsat i vlastní komentář.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo před zveřejněním překontrolovat Inzerci nebo Profil nebo Hodnocení a nezveřejnit je, případně v závažných případech zablokovat konto Klienta a neumožnit mu další využívání Služeb, pokud:
  • při zadávání Inzerce byla porušena pravidla uvedená v těchto VOP,
  • Klient používá údaje zpřístupněné na Webové stránce v rozporu s bodem 3 tohoto článku VOP nebo umožňuje také použití jiné osobě,
  • Inzerce byla zařazena do nesprávné kategorie jako obsah Inzerce nebo může poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob
  • Inzerce či Profil obsahuje nabídku práce formou MLM nebo podomního prodeje.

Článek III
Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 2. Osobní údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely spravování registrace vytvořené na internetové stránce a pro poskytování služeb společností Snov, s.r.o.. Dotyčná osoba prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.

 3. Souhlas ke zpracování osobních údajů dotyčná osoba může kdykoli odvolat, jinak zanikne po uplynutí 3 let od posledního přihlášení do registrace vytvořené dotyčnou osobou na výše uvedené internetové stránce. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny na internetové stránce registrovaným potencionálním zaměstnancům nebo zaměstnavatelům a třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů a na účely IT servisu.

 4. Klient je oprávněn sám zveřejnit svoji fotografii nebo svoji podobiznu; jejich zveřejnění se zakazuje společným uvedením dalšího identifikátora dotyčné osoby.

 5. Údaje Klienta jako je jeho telefonní číslo a e-mailová adresa je Klient oprávněn uvádět výlučně na místě na tom určeném na Webové stránce. Provozovatel je povinen přijmout přiměřená technická nebo jiná opatření, aby tyto údaje nebyly zveřejněny přímo na Webové stránce, ale aby je tento Klient zpřístupnil pouze těm Klientům, kteří ho o to požádají,

 6. Údaje pro účely fakturace ceny za poskytnuté Služby, budou Provozovateli poskytnuty výlučně na základě žádosti a souhlasu Klienta. Daňový doklad se vystaví ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na požadavek Klienta.

 7. Provozovatel doporučuje Klientům, aby předtím, než se Klienti vzájemně dohodnou na vzájemné spolupráci, vyžádali si od druhé strany dostatečné množství informací a dokladů, na základě kterých si mohou ověřit pravdivost, úplnost a aktuálnost všech zveřejněných informací. Provozovatel neshromažďuje žádné informace, doklady nebo jiné skutečnosti o svých Klientech. Provozovatel dále ponechává Klientům na zvážení, zda v rámci Inzerce zveřejní fotografii (zveřejnění fotografie na Webové stránce není povinné). O odstranění fotografie rozhoduje sám Klient; fotografie se odstraňují bez přímého zásahu Provozovatele.

 8. Provozovatel ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích informuje Domácnosti, Pomocníky a Firmy, že prostřednictvím Webové stránky využívá soubory Cookies. Domácnosti, Pomocníci a Firmy používáním Webové stránky souhlasí s používáním Cookies. Pomocí internetového prohlížeče mohou Cookies zablokovat nebo i vymazávat. Provozovatel informuje Domácnosti, Pomocníky a Firmy, že blokování Cookies může omezit plnohodnotné využívání Webové stránky.

 9. Účastníci soutěže se řídí pravidly soutěže, přičemž pořadatel, který je zároveň Provozovatelem, se zavazuje osobní údaje účastníků spravovat ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 10. Celé znění ochrany osobních údajů společnosti Snov, s.r.o. je dostupné na této stránce

Článek IV
Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

 1. Pro využívání jakýchkoli Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Webové stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Klient v registračním formuláři uvede:
  • platnou kontaktní e-mailovou adresu,
  • vlastní heslo s požadovaným minimálním počtem znaků,
  • jméno a příjmení,
  • další doplňující informace (region bydliště Klienta – Rodiny, ve kterém požaduje vykonávání prací, resp. Regiony působiště Klienta - Pomocníka, ve kterém je Klient připraven vykonávat práce, možný komunikační jazyk, osobní přístup ke kouření, osobní přístup k domácím zvířatům, věk a pohlaví).

 2. Úspěšným ukončením registrace si Klient vytvoří vlastní on-line konto, které je chráněno jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat je třetím subjektům.
 3. Po úspěšné registraci bude Klientovi na jím zadanou kontaktní e-mailovou adresu zaslána potvrzovací zpráva, ve které bude uvedena linka na přihlášení se do konta Klienta na Webové stránce.
 4. Klient registrací na Webové stránce dává souhlas k tomu, že Provozovatel může podle vlastního rozhodnutí vykonat přepojení Inzerce nebo Profilu na jiné obdobné internetové inzertní portály spolupracující s Provozovatelem.
 5. Klient je povinen pravidelně aktualizovat svoje registrační údaje, svoji Inzerci a svůj Profil zveřejněný na Webové stránce a v případě neaktuálnosti ukončit zveřejnění Inzerce nebo Profilu.
 6. Služby Provozovatele se objednávají prostřednictvím on-line konta, výjimečně na základě písemné (dopis, fax, e-mail) nebo telefonické objednávky Klienta.
 7. Smluvní vztah vzniká potvrzením (prostřednictvím Webové stránky nebo dopisní zásilkou nebo faxem nebo e-mailem nebo telefonickým rozhovorem) objednané Služby Provozovatelem. Poskytnutí Služby objednané Klientem se též považuje za potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání objednané Služby s účinností ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem.
 8. Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněna pouze na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.
 9. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, Smlouvu lze před uplynutím doby její platnosti ukončit:
  • písemnou dohodou smluvních stran.
  • odstoupením od smlouvy, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy anebo těchto VOP.

 10. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zvláště:
  • zveřejnění jakéhokoli urážlivého, hanobícího, vulgárního tvrzení nebo informace či skutečnosti intimní povahy,
  • zveřejnění Profilu nebo Inzerce, která obsahuje jakékoli grafické znázornění, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti v rozporu s právním řádem Slovenské republiky,
  • využívání údajů Klientů k účelu, který je v rozporu s posláním Webové stránky,
  • využívání Služeb poskytovaných na Webové stránce na hromadné rozesílání elektronických zpráv, nebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách, nebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem Slovenské republiky, etickými normami a dobrými mravy, nebo které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele anebo jiných fyzických a právnických osob,
   • Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou v registraci nebo na něm uvedenou e-mailovou adresu..
   • Pokud bez zavinění Provozovatele smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel nezodpovídá.

Článek V
Cena Služeb a platební podmínky

 1. Cena Služby je určena podle platného ceníku zveřejněného na Webové stránce v den objednání Služby.

 2. Daňový doklad se vystaví ve smyslu zákona č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na požadavek Klienta. Provozovatel objednanou Službu poskytne až po úhradě ceny objednané Služby; o této skutečnosti Provozovatel předem informuje Klienta.

 3. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit převodem na účet Provozovatele nebo prostřednictvím CardPay/ComfortPay Tatra banka, případně využitím dárkových poukazů prostřednictvím platebních způsobů Edenred nebo Benefit Plus.

 4. V případě opoždění se Klienta s úhradou objednávky nebo faktury je Provozovatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné sumy za každý den prodlení; zároveň je oprávněn dočasně, až do zaplacení objednané nebo fakturované částky, pozastavit další poskytování Služeb. V případě prodlení Klienta více než 30 dní je Provozovatel oprávněn předmětnou pohledávku poskytnout do mandátní správy inkasní společnosti spolupracující s Provozovatelem. Náklady na vymáhání pohledávky se stanou součástí pohledávky Provozovatele.

 5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele a to do 7 dní ode dne, kdy mu byla faktura doručena.

 6. Provozovatel vrací Klientům peněžní částky pouze v případě, že jsou jsou v jednotlivém případě vyšší než 0,50 EUR.

Článek VI
Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Provozovatel není zodpovědný za obsahovou stránku Služby poskytnuté (zveřejněné) na Webové stránce, zvláště za její grafické znázornění (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Webové stránce zodpovídá výlučně Klient. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Webové stránce.

 2. Provozovatel není zodpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Inzerce nebo Profilu na Webové stránce či využitím údajů z Webové stránky.

 3. Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodné osoby na poskytování prací resp. nalezení příležitosti na poskytování prací, nalezení vhodných klientů pro poskytnutí svých služeb a ani nepřebírá v žádném ohledu žádnou záruku či zodpovědnost za výsledek, kvalitu a úroveň plnění příslušného Klienta.

 4. Provozovatel není činný jako zprostředkovatel, obchodní zástupce a/nebo zplnomocněnec Klientů a nepobírá od Klientů žádnou formu provize za zprostředkování.

 5. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na Webové stránce a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

 6. Pokud smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem bez zavinění Provozovatele, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel nezodpovídá.

Článek VII
Reklamační řád a odpovědnost za škody

 1. Informácie o Prevádzkovateľovi:
  - názov: Snov, s.r.o.
  - sídlo: Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika
  - IČO: 47459344
  - DIČ: SK2023911780
  - register: Obchodný register na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33001 / T,
  - telefonický kontakt: +421 233 456 585
  - elektronický kontakt: [email protected]

  Spotřebitel (Klient ve smyslu VOP) je oprávněn uplatnit reklamaci pomocí doručení své reklamace prostřednictvím elektronické pošty na mailovou adresu: [email protected]. Reklamace se vyřizují rovněž telefonicky v pracovních dnech od 09:00 hod. do 17:00 hod. Upozorňujeme klienty, že Provozovatel ve smyslu VOP není odpovědný za obsahovou stránku Služby poskytnuté (zveřejněné) na Webové stránce, zvláště za její grafické znázornění (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Webové stránce odpovídá výlučně Klient. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Webové stránce.

 2. Provozovatel není zodpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Inzerce na Webové stránce či využitím údajů z Webové stránky. Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodné osoby na poskytování prací resp. nalezení příležitosti na poskytování prací či na získání klientů a ani nepřebírá v žádném ohledu žádnou záruku či zodpovědnost za výsledek, kvalitu a úroveň plnění příslušného Klienta. Provozovatel není činný jako zprostředkovatel, obchodní zástupce a/nebo zplnomocněnec Klientů a nepobírá od Klientů žádnou formu provize za zprostředkování.
 3. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na Webové stránce a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel. Pokud smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem bez zavinění Provozovatele, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel nezodpovídá. Spotřebitel je oprávněn uplatnit svoji reklamaci podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ve Sbírce zákonů České Republiky (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 4. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci podle výše uvedeného zákona, Provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec anebo určená osoba je povinna poučit Spotřebitele o jeho právech podle zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv Spotřebitel uplatňuje, je Provozovatel povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele:
  - ihned,
  - ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace,
  - v odůvodněných případech, zvláště pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na vrácení zaplacené ceny za reklamovanou službu.
 5. Podle § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele způsobem vyřízení reklamace je opětovné opravené poskytnutí služby, včetně zaplacené ceny za reklamovanou službu. Spotřebitel je oprávněný vady poskytnuté služby reklamovat podle zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 6. Podle § 622 Občanského zákoníku, „pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.“
 7. Podle § 623 „pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Ta stejná práva přísluší kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.“
 8. Tato pravidla platí obdobně i při poskytování služeb.

  Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Provozovatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Spotřebiteli ihned; pokud nelze potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Provozovatel je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 9. Alternativní řešení sporů

  V případě, že Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vyřídil jeho reklamaci, anebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu Pokud Provozovatel na žádost Spotřebitele podle předcházející věty odpoví zamítavě nebo na takovouto žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, Spotřebitel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení sporu. Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise. Více informací o alternativním řešení sporu najděte zde: https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-15-pravidla-adr.pdf.

 10. Článek VIII.
  Společná a závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od něhož tyto změny nabývají platnost. Nabytím platnosti nových VOP ztrácí platnost původní VOP.

  2. Všechny vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.

  3. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Platnost VOP nebo jejich částí lze vyloučit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.

  4. V případě, že se některá ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stanou celkově nebo částečně neplatná, neúčinná nebo nevykonatelná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatná, neúčinná nebo nevykonatelná ustanovení nahradit ustanovením novým a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení a smluvní vůli, kterou v něm Smluvní strany projevily. Klient bere na vědomí, že Inzerce resp. Profily zveřejněné na Webové stránce jsou jako databáze chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) v platném znění a osobou oprávněnou k těmto právům je Provozovatel. Klient je oprávněn použít údaje zpřístupněné na Webové stránce výlučně pro vyhledání vhodné Inzerce, resp. Profilu za účelem využití resp. poskytnutí prací tak, jak je uvedeno ve VOP, a není oprávněn tyto údaje použít na žádné jiné účely a ani umožnit jejich použití na jiné účely jiné osobě, v opačném případě je přímo zodpovědný za škodu tím způsobenou jako i za porušení příslušných právních předpisů a práv dotyčných osob. Tím není dotčena možnost Klienta poskytnout Profil nebo Inzerci třetí osobě, avšak jen za účelem využití resp. poskytnutí těchto Prací touto třetí osobou.

  5. Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dnem 1.1.2020