Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů – Snov, s.r.o. www.domelie.cz

 • Úvodní ustanovení
 • Definice pojmů
 • Zásady zpracování a bezpečnost Osobních údajů
 • Zpracování osobních údajů při poskytování služeb na Internetové stránce
 • Práva dotčených osob

1. Úvodní ustanovení

Snov, s.r.o. je organizací s tradicí v oblasti poskytování služeb subjektům působícím na trhu práce. Strategickým zájmem společnosti Snov, s.r.o. je zabezpečení finanční a ekonomické stability, zvyšování kvality poskytovaných služeb, rozvoj korektních vztahů s partnerskými organizacemi a rozvoj dobrého jména společnosti.

Prosazení těchto zájmů závisí na neustálém zvyšování úrovně řízení, kvality a efektivitě poskytovaných služeb, kde uplatňujeme nejnovější postupy podporované informačními technologiemi. Uvědomujeme si, že nedílnou součástí jejich používání je atribut bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Bezpečnostní politikou společnosti Snov, s.r.o. byla stanovena nezbytná a ekonomicky odpovídající opatření k ochraně aktiv informačního systému, ochraně osob a majetku a zavedení bezpečnostních mechanismů do systému provozovaných technologií.

Management společnosti Snov, s.r.o. je zodpovědný za správný odhad rizika a jeho efektivní řízení z hlediska ochrany aktiv důležitých pro zajištění funkčnosti organizace. Primárním cílem řízení těchto rizik je prevence, zvládnutí a poučení se z bezpečnostních incidentů.

Ve spolupráci s odborníky jsme pro ochranu důležitých aktiv spadajících do vnitřní bezpečnosti aplikovali bezpečnostní opatření, která přizpůsobujeme nejnovějším poznatkům a potřebám organizace. Při jejich návrhu jsme použili taková technická a organizační opatření, jejichž cílem je:

 • zabezpečit dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení nejmodernějšími informačními technologiemi,
 • chránit citlivé obchodní a osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací a zničením a zachovat důvěrnost zpracovaných údajů,
 • identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.

Snov, s.r.o. proto přijala přiměřená technická a organizační opatření s cílem zajistit úroveň bezpečnosti při zpracování osobních údajů (včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – DPIA dokumentace) a zároveň disponuje vypracovaným bezpečnostním projektem, který je pravidelně aktualizován a vymezuje rozsah a způsob bezpečnostních opatření potřebných k eliminaci a minimalizaci hrozeb a rizik působících na informační systém.

Společnost Snov, s.r.o. zpracovává osobní údaje dotčených osob výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů. Společnost Snov.s.r.o. je provozovatelem osobních údajů.

Snov, s.r.o. vydává tento dokument, který obsahuje základní zásady zpracování osobních údajů při poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky www.domelie.cz (dále jen „Internetová stránka“). Snov, s.r.o.. si vyhrazuje právo na změnu a doplnění tohoto dokumentu, přičemž o změnách neprodleně informuje své obchodní partnery formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Všechna práva výslovně neupravená v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Snov, s.r.o. a platnými právními předpisy České republiky.

Tento dokument je v souladu s platnými ustanoveními:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“),
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Zásady zpracování osobních údajů jsou stále k dispozici na internetové stránce www.domelie.cz.

2. Definice pojmů

Osobní údaj / osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jakým je například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či vícero prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

Dotyčná osoba je osoba, které se osobní údaj týká.

Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určí účely a prostředky zpracování osobních údajů; v případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanoví v právu Unie nebo v právu členského státu, je možné provozovatele nebo konkrétní kritéria pro jeho určení určit v právu Unie nebo v právu členského státu.

Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele;

Klient fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s obchodními podmínkami Provozovatele zveřejňuje na Internetové stránce Provozovatele Inzerce (Domácnost) nebo Profil (Pomocník).

Pomocník je Klient, který za účelem realizovat práci pro Domácnost využívá služby poskytované na Internetové stránce.

Domácnost je Klient, který hledá Pomocníka pro svoje potřeby nebo potřeby rodinných příslušníků.

Služby představují produkty, které Snov, s.r.o. poskytuje Klientům prostřednictvím Internetové stránky. Mezi Služby poskytované Klientům z hlediska zpracování osobních údajů patří: možnost prostřednictvím Internetové stránky zveřejnit Inzerát, zveřejnit Profil, reagovat na zveřejněný Inzerát, reagovat na zveřejněný Profil.

Inzerce nebo Inzerát je druh služby poskytované Domácnosti, která představuje zveřejňování inzertních oznámení v textové podobě s případnou fotodokumentací na Internetové stránce; zejména se jedná o práce, jako je hlídání dětí, pomoc v domácnosti, doučování, hlídání seniorů, TZP, domácí kutilství a práce v oblasti zdraví a krásy.

Zveřejnění profilu je druh služby poskytovaný Pomocníkovi, který představuje možnost prostřednictvím Internetové stránky vytvořit profil, který představuje nabídku na poskytování následujících prací: hlídání dětí, pomoc v domácnosti, doučování, hlídání seniorů, TZP, domácí kutilství a práce v oblasti zdraví a krásy.

Zpracováváním osobních údajů se rozumí provádění operací nebo souboru operací s osobními údaji, zejména jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, uspořádávání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, prohlížení, přeskupování, kombinování, přesunování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, poskytování, zpřístupňování/poskytnutí či zveřejňování.

Poskytováním osobních údajů se rozumí odevzdávání osobních údajů třetí straně, která je dále zpracuje.

Zpřístupňováním osobních údajů se rozumí sdělení osobních údajů nebo umožnění přístupu k nim příjemci, který je dále nezpracovává.

Souhlasem dotyčné osoby se rozumí svobodně udělený výslovný a srozumitelný projev vůle, kterým dotčená osoba na základě poskytnutých informací vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se prokazuje zejména zvukovým nebo obrazovým záznamem nebo zvukovo-obrazovým záznamem nebo čestným prohlášením toho, kdo poskytl osobní údaje do informačního systému, případně jiným věrohodným způsobem. Písemný Souhlas se prokazuje dokladem, který potvrzuje poskytnutí Souhlasu. Důkaz o Souhlasu obsahuje zejména údaj o tom, kdo Souhlas poskytl, komu se tento Souhlas uděluje, k jakému účelu, seznam nebo rozsah osobních údajů a dobu platnosti Souhlasu.

Anonymizování osobního údaje se rozumí úkon, kterým se údaj upraví do takové podoby, ve které ho nelze přiřadit dotyčné osobě, ke které se vztahuje.

3. Zásady zpracování a bezpečnost Osobních údajů

Osobní údaje musí být:

 • zpracované zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně ve vztahu k dotčené osobě („zákonnost, spravedlnost a transparentnost“),
 • získávané na konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmí se dále zpracovávat způsobem, který není slučitelný s těmito účely („omezení účelu“),
 • přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nutný vzhledem k účelům, pro které se zpracovávají („minimalizace údajů“),
 • správné a podle potřeby aktualizované; musí se přijmout všechna potřebná opatření, aby se zajistilo, že se osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, neodkladně vymažou nebo opraví („správnost“),
 • uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob nanejvýš do té doby, dokud je to potřebné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají („minimalizace uchovávání“),
 • zpracovávané způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření („integrita a důvěrnost“).

Provozovatel je zodpovědný za soulad s výše uvedenými zásadami a musí být schopen tento soulad prokázat („zodpovědnost“).

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy a pouze v tom rozsahu, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či vícero konkrétních účelů.
 • zpracování je nevyhnutelné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy,
 • zpracování je nevyhnutelné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele,
 • zpracování je nevyhnutelné, aby se ochránily životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nevyhnutelné pro splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • zpracování je nevyhnutelné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotčenou osobou dítě.

Provozovatel je dále povinen zejména:

 • před zahájením zpracovávání osobních údajů vymezit účel zpracování osobních údajů; účel zpracování osobních údajů musí být jasný, vymezený jednoznačně a konkrétně a musí být v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,
 • určit podmínky zpracovávání osobních údajů tak, aby neomezil právo dotčené osoby stanovené zákonem, získávat osobní údaje výhradně pro vymezený nebo stanovený účel, je nepřípustné získávat osobní údaje pod záminkou jiného účelu zpracování či jiné činnosti,
 • zajistit, aby byly zpracovány pouze takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné pro jeho dosažení,
 • zajistit, aby osobní údaje byly zpracovány a využívány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny; je nepřípustné sdružovat osobní údaje, které byly získány samostatně pro rozdílné účely,
 • zajistit, aby shromážděné osobní údaje byly zpracovány ve formě umožňující identifikaci dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytná k dosažení účelu zpracování,
 • zlikvidovat a v případě anonymizovat takové osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil; po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu na historický výzkum, vědecký výzkum a vývoj nebo pro statistické účely. Během zpracovávání osobních údajů pro účely podle předchozí věty je Provozovatel povinen je označit a anonymizovat.

4. Zpracování osobních údajů při poskytování služeb na Internetové stránce

Osobní údaje při Zveřejnění profilu

Mezi služby poskytované Pomocníkům patří možnost prostřednictvím online formuláře vyplněného na Internetové stránce vytvořit si profil a zveřejnit ho na Internetové stránce Provozovatele.

Profil obsahuje údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto lze tyto Osobní údaje zpracovat pouze se souhlasem Dotčené osoby. Dotčená osoba před vytvořením a zveřejněním profilu prohlašuje, že všechny jí uvedené Osobní údaje jsou pravdivé a následně dává svůj souhlas společnosti Snov, s.r.o. ke zpracování svých Osobních údajů.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Pomocníkovi jako zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Snov, s.r.o. na základě souhlasu Dotčené osoby a za účelem uvedeným v předchozí větě je oprávněna Osobní údaje uvedené v profilu Dotčené osoby zpřístupnit/poskytnout svým Klientům (Domácnostem).

Osobní údaje uvedené v profilu Dotčené osoby se zpřístupňují/poskytují Domácnostem a Obchodním partnerům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Internetové stránky Provozovatele, a to v trvání 3 měsíců ode dne udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po skončení výše uvedené doby budou Osobní údaje uvedené v Profilu nepřístupné a uchované v Profilu pro případ jejich opětovného zpřístupnění/poskytnutí Dotčenou osobou.

Po uplynutí 3letého období ode dne posledního přihlášení Pomocníka do příslušné registrace vytvořené na Internetové stránce Provozovatele budou údaje v Profilu definitivně anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. Zpřístupnění/Poskytnutí profilu lze na základě rozhodnutí Dotčené osoby kdykoli ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti Dotčené osoby je Snov, s.r.o., povinna Osobní údaje definitivně vymazat.

Profil zahrnuje: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení typu služby, kterou chce poskytovat, určení lokality, ve které chce službu poskytovat, určení počtu let praxe, určení frekvence poskytování služby, požadovanou výši odměny, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování), určení měsíce a roku narození, jazyk, který ovládá, zda toleruje zvířata a zda se jedná o kuřáka. Uvedení dalších údajů v Profilu je výhradně na rozhodnutí Dotčené osoby, společnost Snov, s.r.o. uvedení dalších údajů nevyžaduje. Snov, s.r.o. v žádném případě nepožaduje od Dotčené osoby uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie vymezené v ustanovení Zákona. Zpracování osobních údajů je nutné pro efektivní poskytování předmětné služby.

Osobní údaje při Zveřejnění inzerátu

Mezi Služby poskytované Domácnostem patří možnost prostřednictvím online formuláře vyplněného na Internetové stránce Zveřejnit Inzerát na Internetové stránce Provozovatele.

Osobní údaje při reakci na Zveřejněný inzerát

Mezi služby poskytované Pomocníkům patří i možnost odpovídat, resp. reagovat na Inzerát zveřejněný na Internetové stránce Provozovatele. Inzeráty zveřejňují domácnosti. Na inzerát může reagovat pouze Pomocník, který vytvoří Profil na Internetové stránce Provozovatele nebo Obchodní partner, který vytvořil Firemní Profil na Internetové stránce Provozovatele.

Osobní údaje uvedené v Profilu Dotčené osoby se zpřístupňují/poskytují Domácnostem a Obchodním partnerům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Internetové stránky Provozovatele.

Profil obsahuje údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto lze tyto Osobní údaje zpracovat pouze se souhlasem Dotčené osoby. Dotčená osoba před vytvořením a zveřejněním Profilu prohlašuje, že všechny jí uvedené Osobní údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas společnosti Snov, s.r.o. ke zpracování svých Osobních údajů.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Dotčené osobě jako zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Snov, s.r.o. na základě souhlasu Dotčené osoby a za účelem uvedeným v předchozí větě je oprávněna Osobní údaje uvedené v Profilu Dotčené osoby zpřístupnit/poskytnout svým Klientům (Domácnostem) při reakci na zveřejněný inzerát. Zpracování osobních údajů je nutné pro efektivní poskytování předmětné služby.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu atd.) po dobu používání Internetové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies běžně neobsahují žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale používají se k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstávají v zařízení uživatele i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies se mohou kontrolovat při každé návštěvě Internetové stránky. Mezi informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, patří: typ prohlížeče, internetová adresa, ze které proběhlo připojení na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam se některé cookies stanovují reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze v účtu Google vypnout. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou k dispozici.

5. Práva dotčených osob

Provozovatel přijme vhodná opatření s cílem poskytnout dotčené osobě všechny informace a všechna oznámení podle Nařízení, které se týkají zpracování, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to zejména v případě informací určených speciálně dítěti. Informace se poskytují písemně nebo jinými prostředky, a to i například elektronickými prostředky, pokud to bude nutné. Pokud o to požádala dotčená osoba, informace se mohou poskytnout ústně za předpokladu, že se prokáže totožnost dotčené osoby jiným způsobem.

Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na následující informace:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
 • pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údaje nebo, pokud to není možné, kritéria k jejímu určení;
 • existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání či omezení zpracování, nebo právě vznést proti takovému zpracování námitku;
 • právo podat stížnost dozorujícímu orgánu;
 • pokud osobní údaje nebyly získány od dotčené osoby, jakékoli dostupné údaje, pokud jde o jejich zdroj;
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Dotčená osoba je oprávněná požádat společnost Snov, s.r.o. o vymazání svých osobních údajů. Všechny souhlasy se zpracováním osobních údajů poskytnuté společnosti Snov, s.r.o. jsou odvolatelné. Svou žádost zašlete na e-mailovou adresu: [email protected]

Dozorujícím orgánem je Úrad na ochranu osobných údajov ČR. Dotčená osoba je oprávněná podat na dozorující orgán stížnost.

Společnost Snov, s.r.o. zároveň oznamuje, že pověřila jako prostředníka společnost Profesia, spol. s r.o., IČO 35800861, se sídlem Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zpracováním osobních údajů uchazečů o zaměstnaní pro účely technické podpory internetové stránky www.domelie.cz.

V případě otázek, prosím, kontaktujte osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů: Alexander Okoš, Snov, s.r.o., e-mail: [email protected]

Společnost Snov, s.r.o.. zároveň oznamuje, že pověřila jako sprostredkovateľa společnost Profesia, spol. s r.o., IČO 35800861, se sídlem Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zpracováním osobních údajů uchazečů o zaměstnaní pro účely technické podpory internetové stránky %sitename%.

V Praze, dne 1.01.2020

Alexander Okoš, konateľ spoločnosti Snov.s.r.o.