Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení

Společnost Profesia, spol. s r.o. je organizací s tradicí v oblasti poskytování služeb subjektům působícím na trhu práce. Strategickým zájmem společnosti Profesia, spol. s r.o. je zabezpečení finanční a ekonomické stability, zvyšování kvality poskytovaných služeb, rozvoj korektních vztahů s partnerskými organizacemi a rozvoj dobrého jména společnosti.

Prosazení těchto zájmů je závislé na neustálém zvyšování úrovně řízení, kvality a efektivnosti poskytovaných služeb, kde uplatňujeme nejnovější postupy podporované informačními technologiemi. Uvědomujeme si, že neoddělitelnou součástí jejich používání je atribut bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Bezpečnostní politikou společnosti Profesia, spol. s r.o. byly stanoveny nevyhnutelné a ekonomicky odpovídající opatření na ochranu aktiv informačního systému, ochranu osob a majetku a zavedení bezpečnostních mechanismů do systému provozovaných technologií.

Management společnosti Profesia, spol. s r.o. je odpovědný za správný odhad rizika a jeho efektivní řízení vzhledem k ochraně aktiv důležitých pro zabezpečení funkčnosti organizace. Prvořadým cílem řízení takovýchto rizik je prevence, zvládnutí a zotavení se z bezpečnostních incidentů.

Ve spolupráci s odborníky jsme na ochranu důležitých aktiv spadajících do vnitřní bezpečnosti aplikovali bezpečnostní opatření, která přizpůsobujeme nejnovějším poznatkům a potřebám organizace. Při jejich návrhu jsme použili taková technická a organizační opatření, jejichž cílem je:

 • zabezpečit dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení nejmodernějšími informačními technologiemi,
 • chrání citlivé obchodní a osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací a zničením a zachovat důvěrnost zpracovaných údajů,
 • identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.
 • Společnost Profesia, spol. s r.o. ve smyslu § 20 zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů disponuje vypracovaným Bezpečnostním projektem, který je pravidelně aktualizován. Vymezuje rozsah a způsob bezpečnostních opatření potřebných na eliminování a minimalizování hrozeb a rizik působících na informační systém.

  Proto Profesia, spol. s r.o. vydává tento dokument, který v sobě zahrnuje základní zásady zpracování osobních údajů při poskytovaní služeb prostřednictvím internetové stránky www.domelia.sk (dále jen „Internetová stránka). Profesia, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změnu a doplnění tohoto dokumentu, přičemž o změnách bezodkladně informuje své obchodní partnery formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabudou platnost. Všechna práva výslovně neupravená v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Profesia, spol. s r. o. a platnými právními předpisy Slovenské republiky.

  Tento dokument je v souladu s platnými ustanoveními:

 • Zákon č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 351/2011 S.z. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 S.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 S. z. ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 164/2013 Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky o rozsahu a dokumentaci bezpečnostních opatření
 • Zaměstnanci se zavazují chránit osobní údaje klientů, s nimiž přijdou do styku ve smyslu zákona 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jako i ostatních platných zákonů SR.
 • Zásady zpracování osobních údajů jsou stále dostupné na internetové stránce www.profesia.sk.

  2. Definice pojmů

  Osobní údaj je údaj týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo nebo nepřímo, zvláště na základě všeobecně použitelného identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

  Dotyčná osoba je osoba, jíž se osobní údaj týká.

  Provozovatel je osoba, která sama nebo společně s jinými vymezí účel zpracování osobních údajů, určí podmínky jejich zpracování a zpracovává osobní údaje vlastním jménem; pro účely tohoto dokumentu provozovatelem je Profesia, spol. s r. o. a Obchodní partner společnosti Profesia spol. s r.o., který na základě výslovného souhlasu Dotyčné osoby též zpracovává osobní údaje.

  Klient je fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s obchodními podmínkami Provozovatele zveřejňuje na Internetové stránce Provozovatele Inzerce (Domácnost) nebo Profil (Pomocník) nebo osoba, která zveřejňuje na Internetové stránce reklamu nebo osoba, která nabízí služby pro Domácnosti nebo hledá Pomocníky pro účely zaměstnání ve službách pro Domácnosti (Obchodní partner).

  Pomocník je Klient, který za účelem vykonávat práci pro Domácnost využívá služby poskytované na Internetové stránce společnosti Profesia, spol. s r. o..

  Domácnost je Klient, který hledá Pomocníka pro svoje potřeby nebo potřeby rodinných příslušníků.

  Obchodní partner je Klient, který nabízí služby pro Domácnosti nebo hledá Pomocníky za účelem zaměstnání ve službách pro Domácnosti.

  Služby představují produkty, které Profesia, spol. s r. o. poskytuje Klientům prostřednictvím Internetové stránky. Mezi Služby poskytované Klientům z hlediska zpracování osobních údajů patří: možnost prostřednictvím Internetové stránky zveřejnit Inzerát, zveřejnit Profil, reagovat na zveřejněný Inzerát, reagovat na zveřejněný Profil.

  Inzerce nebo Inzerát je druh služby poskytovaný Domácnosti nebo Obchodnímu partnerovi, která představuje zveřejňování inzertních oznámení v textové podobě s případnou fotodokumentací na Internetové stránce; zvláště se jedná o práce jako hlídání dětí, pomoc v domácnosti, doučování, péče o seniory, ZTP, domácí kutilství a práce v oblasti zdraví a krásy.

  Zveřejnění profilu je druh služby poskytovaný Pomocníkovi, který představuje možnost prostřednictvím Internetové stránky vytvořit profil, který představuje nabídku na poskytování následujících prací: hlídání dětí, pomoc v domácnosti, doučování, péče o seniory, ZTP, domácí kutilství a práce v oblasti zdraví a krásy.

  Zpracováváním osobních údajů je vykonávání operací nebo souboru operací s osobními údaji, zvláště jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, uspořádávání, přepracovávání nebo změna, vyhledávání, prohlížení, přeskupování, kombinování, přemísťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, poskytování, zpřístupňování/poskytnutí nebo zveřejňování.

  Poskytováním osobních údajů je odevzdávání osobních údajů třetí straně, která je dále zpracovává.

  Zpřístupňováním osobních údajů je oznámení osobních údajů nebo umožnění přístupu k nim příjemci, který je dále nezpracovává.

  Souhlasem dotyčné osoby je svobodně daný výslovný a srozumitelný projev vůle, kterým dotyčná osoba na základě poskytnutých informací vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

  Anonymizování osobního údaje je úkon, kterým je osobní údaj upraven do takové podoby, v níž ho nelze přiřadit dotyčné osobě, jíž se týká.

  Blokování Osobních údajů je dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracovávání, během něhož lze vykonat pouze operace uložené Zákonem č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

  3. Zásady zpracování a bezpečnost Osobních údajů

  Provozovatel je povinen zejména:

 • před započetím zpracování osobních údajů vymezit účel zpracování osobních údajů; účel zpracování osobních údajů musí být jasný, vymezený jednoznačně a konkrétně a musí být v souladu s Ústavou Slovenské republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, jimiž je Slovenská republika vázána,
 • určit podmínky zpracování osobních údajů tak, aby neomezil právo dotyčné osoby ustanovené zákonem, získávat osobní údaje výlučně na vymezený nebo ustanovený účel, je nepřípustné získávat osobní údaje pod záminkou jiného účelu zpracování nebo jiné činnosti,
 • zabezpečit, aby se zpracovávaly pouze takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné pro jeho dosažení,
 • zabezpečit, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny; je nepřípustné sdružovat osobní údaje, které byly získány zvlášť na rozdílné účely,
 • zpracovávat pouze správné, úplné a podle potřeby aktualizované osobní údaje ve vztahu k účelu zpracování; nesprávné a neúplné osobní údaje je Provozovatel povinen blokovat a bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit; nesprávné a neúplné osobní údaje, které nelze opravit nebo doplnit tak, aby byly správné a úplné, Provozovatel je povinen zřetelně označit a bez zbytečného odkladu zlikvidovat,
 • zabezpečit, aby shromážděné osobní údaje byly zpracovány ve formě umožňující identifikaci dotyčných osob během doby ne delší, než je nutné na dosažení účelu zpracování,
 • zlikvidovat ty osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil; po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu na historický výzkum, vědecký výzkum a vývoj nebo na účely statistiky. Během zpracování osobních údajů na účely podle předcházející věty je Provozovatel povinen je označit a anonymizovat.
 • Provozovatel je oprávněný zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem dotyčné osoby, který Provozovatel nesmí vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží. Provozovatel je oprávněný poskytnout osobní údaje dotyčné osoby z informačního systému jiné právnické osobě nebo fyzické osobě pouze spolu s písemným dokladem o daném souhlasu.

  Souhlas na zpracování Osobních údajů (dále jen „Souhlas") se prokazuje zvukovým nebo zvukovo-obrazovým záznamem nebo čestným prohlášením toho, kdo poskytl osobní údaje do informačního systému, nebo jiným hodnověrným způsobem. Písemný Souhlas se prokazuje dokladem, který potvrzuje poskytnutí Souhlasu. Důkaz o Souhlasu obsahuje zejména údaj o tom, kdo Souhlas poskytl, komu se tento Souhlas dává, na jaký účel, seznam nebo rozsah osobních údajů a čas platnosti Souhlasu. Souhlas daný v písemné podobě je bez vlastnoručního podpisu toho, kdo Souhlas dává, neplatný. Za Souhlas v písemné podobě se považuje i Souhlas podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

  4. Zpracování osobních údajů při poskytování služeb na Internetové stránce

  Osobní údaje při Zveřejnění profilu

  Mezi Služby poskytované Pomocníkem patří možnost prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Internetové stránce vytvořit si profil a zveřejnit ho na internetové stránce Provozovatele.

  Profil obsahuje údaje, které se podle 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů považují za Osobní údaje. Proto tyto Osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem Dotyčné osoby. Dotyčná osoba před vytvořením a zveřejněním profilu vyhlašuje, že všechny jí uvedené Osobní údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas společnosti Profesia, spol. s r.o. na zpracování svých Osobních údajů.

  Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Dotyčné osobě jako zájemci o práci (Pomocníkovi) najít si vhodnou pracovní příležitost. Profesia, spol. s r.o. na základě souhlasu Dotyčné osoby a za účelem uvedeného v předcházející větě je oprávněná Osobní údaje uvedené v profilu Dotyčné osoby zpřístupnit/poskytnout svým Klientům (Domácnosti, Obchodnímu partnerovi).

  Osobní údaje uvedené v profilu Dotyčné osoby se zpřístupňují/poskytují Domácnostem a Obchodním partnerům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím internetové stránky Provozovatele, a to v trvání 3 měsíců ode dne udělení souhlasu na zpracování osobních údajů. Po ukončení výše uvedené doby budou Osobní údaje uvedené v Profilu nepřístupné a uchované v Profilu pro případ jejich opětovného zpřístupnění/poskytnutí Dotyčnou osobou.

  Po uplynutí 3 letého období ode dne posledního přihlášení Pomocníka do své registrace vytvořené na internetové stránce Provozovatele budou údaje v Profilu definitivně anonymizovány a dále využívány výlučně pro statistické účely.

  Zpřístupnění/Poskytnutí Profilu je na základě rozhodnutí Dotyčné osoby možné kdykoli ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti Dotyčné osoby je Profesia spol. s r.o. povinna Osobní údaje definitivně vymazat.

  Profil zahrnuje: minimálně jeden kontaktní údaj (email nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, v níž hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v Profilu je na výlučném rozhodnutí Dotyčné osoby, společnost Profesia, spol. s r.o. uvedení dalších údajů nepožaduje. Profesia, spol. s r.o. v žádném případě nepožaduje od Dotyčné osoby uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie definované v ustanovení § 13 Zákona o ochraně osobních údajů.

  Osobní údaje při Zveřejnění inzerátu

  Mezi Služby poskytované Domácnostem patří možnost prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Internetové stránce Zveřejnit Inzerát na Internetové stránce Provozovatele. Klient je při přidávání Inzerce povinen zabezpečit, aby v rámci Inzerce nezveřejňoval svoji adresu, telefonní číslo, mailovou adresu, datum narození a rodné číslo a ani žádný údaj, který ve smyslu §4 zákona č.122/2013 S.z. může být považován za osobní údaj; Provozovatel si vyhrazuje právo tyto údaje z Inzerátu odstranit, nebo takovouto Inzerci nezveřejnit.

  Osobní údaje při reakci na Zveřejněný inzerát

  Mezi Služby poskytované Pomocníkem patří i možnost odpovídat resp. reagovat na Inzerát zveřejněný na Internetové stránce Provozovatele. Na Inzerát může reagovat pouze Pomocník, který vytvoří Profil na Internetové stránce Provozovatele.

  Profil obsahuje údaje, které se podle 4§ zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů považují za Osobní údaje. Proto tyto Osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem Dotyčné osoby. Dotyčná osoba před vytvořením a zveřejněním Profilu prohlašuje, že všechny jí uvedené Osobní údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas společnosti Profesia, spol. s r.o. ke zpracování svých Osobních údajů.

  Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Dotyčné osobě jako zájemci o práci najít si vhodnou pracovní příležitost. Profesia, spol. s r.o. na základě souhlasu Dotyčné osoby a za účelem uvedeným v předcházející větě je oprávněná Osobní údaje uvedené v Profilu Dotyčné osoby zpřístupnit/poskytnout svým Klientům (Domácnostem a Obchodním partnerům) při reakci na zveřejněný Inzerát.

  Osobní údaje uvedené v Profilu Dotyčné osoby se zpřístupňují/poskytují Domácnostem a Obchodním partnerům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Internetové stránky Provozovatele.

  Cookies

  Cookies – jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Domácnosti,Pomocníka nebo Obchodního partnera během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení Domácnosti, Pomocníka nebo Obchodního partnera i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, z níž se připojil na webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanovené reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.

  5. Práva dotyčných osob

  Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od Provozovatele vyžadovat:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
 • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu identifikačních údajů Provozovatele, účelu zpracování Osobních údajů, seznam Osobních údajů a potřebné doplňující informace,
 • informace o zdroji, z něhož získal její Osobní údaje na zpracování,
 • seznam Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,
 • likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 • blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti.
 • Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u Provozovatele vznést námitku vůči:

 • zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány za účelem přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci.
 • Dotyčná osoba může svá výše jmenovaná práva uplatnit písemně, a to formou poštovní zásilky nebo elektronické pošty nebo faxem; v případě, že věc nesnese odkladu také ústní formou přímo u Provozovatele do protokolu. Z protokolu musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis Dotyčné osoby; kopii protokolu je Provozovatel povinen odevzdat Dotyčné osobě.

  Pokud Dotyčná osoba nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, její práva si může uplatnit zákonný zástupce. Pokud Dotyčná osoba nežije, její práva si může uplatnit osoba jí blízká.

  Provozovatel je povinen žádost a námitky Dotyčné osoby vybavit bezplatně a nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení Provozovateli.

  Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na započetí řízení o ochraně osobních údajů.

  V Bratislavě, dne 01.07.2013

  Mgr. Ivana Molnárová, jednatelka společnosti Profesia, spol.s .r.o.

  V případě otázek kontaktujte, prosím: Mgr. Csaba Zachar, právní oddělení Profesia, spol. s.r.o., e-mail: zachar@profesia.sk